icoon-centrum

 

Leiden

 

LEES VERDER

Prestatieafspraken

In Leiden lopen prestatieafspraken tussen de corporaties en de gemeente voor de periode 2015-2020. De huurdersorganisaties waren (vooruitlopend op de nieuwe wetgeving) wel bij het proces betrokken, maar ondertekenden de prestaties niet. In lijn met de afspraken, werkten we in 2016 hard aan de betaalbaarheid van de voorraad en het huisvesten van bijzondere doelgroepen. In het bod hebben we de speerpunten voor 2017 concreet gemaakt: het ontwikkelen van een tijdelijke locatie voor statushouders en bijzondere doelgroepen, het bijdragen aan de warmtevisie van de gemeente, het terugdringen van CO2-uitstoot door het uitvoeren van renovaties en het vergroten van de omvang en betaalbaarheid van de woningvoorraad.

Ontheffing

Als gevolg van de nieuwe Woningwet (2015) mochten we vanaf 2016 niet langer investeren in nieuwbouw of aankopen, omdat Leiden buiten onze kernregio ligt (dat is namelijk de woningmarktregio Utrecht). Inmiddels hebben we een ontheffing gekregen van de minister en mogen we dus weer investeren in de woningmarkt in Leiden. Na tien jaar wordt deze ontheffing geëvalueerd.

Kengetallen Leiden

Vastgoedprojecten

Wij hebben 43 sociale huurwoningen opgeleverd: 34 eengezinswoningen aan de Meerburgerkade en een aantal woonwagenwoningen aan het Trekvaartplein. Het project Lakenplein liep vertraging op, door extra eisen van de gemeente en een bezwaarschrift. De oplevering vindt nu in 2017 plaats. Verder zijn we begonnen met de bouwvoorbereiding van 30 tijdelijke woningen aan de Wassenaarseweg. Ze zijn bestemd voor statushouders, mensen uit de maatschappelijke opvang en jongeren. Tot slot hebben wij 157 woningen gerenoveerd, dat is minder dan gepland (189).

Toewijzingen

Van deze woningen zijn er 159 toewezen aan bijzondere doelgroepen: 17 aan woningzoekenden die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, 3 aan woningzoekenden met een ggz-indicatie en 139 aan statushouders. Wij hebben hiermee ruimschoots voldaan aan de afspraak met de gemeente Leiden: de afspraak was om 133 statushouders te huisvesten.

Klanttevredenheid

Video
Contact

Verstuur